Satış Yönetimi Eğitimi

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-16-7, 6. basım, 2010

308 sayfa, (15x21 cm2), 70 gr Enzo kitap kağıdı.                   şimdi satın al


BU kitabımız 21 üniversitede ders kitabı seçilmiştir.

 

Önsöz'den. Kişisel satış ve satış yönetimi, işletmeler için tüm pazarlama çalışmaları içinde başta gelen bir faaliyettir. Kişisel satış önemli bir tutundurma metodudur. Diğer tutundurma metod ve çalışmalarının hiç biri etkin bir kişisel satışın ve satış elemanın yerini tutamaz. Çoğu kez tüm tutundurma programını istenen satış hacmine ulaştıran son adım kişisel satıştır.

Kişisel satışın üstünlüğü; kişisel iletişime dayanması, uygulamada çok daha fazla esnekliğe sahip olması, reklam ve diğer metodlara göre harcanan çabanın nispi olarak daha az bir kısmının boşa gitmesi olarak sıralanabilir. Ancak, kişisel satışın en sakıncalı yönü en yüksek maliyetli olması da onun dezavantajlarıdır.

Satışçılık, potansiyel alıcı bulma, ona bilgi vererek satın almada yardım etme ve ikna etme sanatıdır. Satış yöneticisi satış temsilcilerinin yönetiminden, bölgelere göre görevlendirilmesinden ve performanslarının değerlendirilmesinden sorumludur.

Sayın Dr.Erdoğan Taşkın’ın bu eseri satış yöneticisine satışçıların yönetiminde yardımcı olabilecek rehber bir kitaptır.

Dr.Erdoğan Taşkın söz konusu eserini on bölüm halinde ele almıştır. Birinci bölümde satışçıların kontrolüne, ikinci bölümde satışçılara emir vermeye, üçüncü bölümde satışçıları eleştirme düzeltmeye, dördüncü bölümde satışçılara antrenörlük yapmaya, beşinci bölümde satışçılara danışmanlık yapmaya, altıncı bölümde satışçıların motivasyonu ve teşvik edilmesine, yedinci bölümde satışçıların değerlendirilmesine, sekizinci ve dokuzuncu bölümde liderlik konularına ve onuncu bölümde örnek olaylara yer verilmiştir.

Dr.Erdoğan Taşkın’ın bu kitabı satış yöneticileri için yönetim faaliyetlerinde yol gösterici olan faydalı bir rehber kitap niteliğindedir.

Yazarı, "Satış Yöneticilerine Öneriler" isimli eseri ile bilhassa bu konudaki sınırlı literatüre değerli bir katkıda bulunduğu için kutlar, bu gibi bilimsel yayın çalışmalarının devamını dilerim. Dr.Erdoğan Taşkın'ın bu eserini pazarlama faaliyetinin her kademesindeki yöneticilere ve satışçılara içtenlikle tavsiye ederim. - Prof. Dr. Ahmet KIZIL


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                                       şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Birinci Bölüm

SATIŞ YÖNETİMİNE GİRİŞ

 

İkinci Bölüm

İŞLETME İLKELERİ VE SATIŞ YÖNETİMİ

2.1. Satış Yönetimi ve Kişisel satış

2.2. İşletme İçinde Satış Yönetiminin Yeri

2.3. Pazarlama Karması İçinde Satış Yönetimi

 

Üçüncü Bölüm

STRATEJİ VE SATIŞ YÖNETİMİ

3.1. Strateji ve Önemli Kavramlar

3.2. Satış Yönetimi Düzeyleri

3.3. Amaçlara Göre Yönetim

 

Dördüncü Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLMESİ

4.1. Satış Temsilcilerinin Bulunması

4.2. Satış Temsilcilerinin Seçilme Aşamaları

4.3. Satış Gücünün Muhafaza Edilmesi

 

Beşinci Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN EĞİTİMİ

5.1. Satış Eğitimini Önemi

5.2. Satış Eğitim Faaliyetleri

5.3. Öğrenmeye Yardım Etmek

  

Altıncı Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN YÜKSELMESİ

6.1. Satış Temsilcisinin Mesleki Gelişmesi

6.2. Satış ve Yönetim Basamakları

6.3. Mesleki İlerleme Fırsatları

 

Yedinci Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

7.1. Motivasyonun Öneminin Anlaşılması

7.2. Motivasyonla İlgili Yaklaşımlar

7.3. Satış Yönetiminde Motivasyon

 

Sekizinci Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN YÖNLENDİRİLMESİ

8.1. Liderlik ve Önderlik Kavramı

8.2. Liderlik Nitelikleri ve Özellikleri

8.3. Satış Yönetiminde Liderlik

 

Dokuzuncu Bölüm

SATIŞ TAKIMLARININ OLUŞTURULMASI

9.1. Satış Takımlarının Kurulması

9.2. Satış Takımlarının Nitelikleri

9.3. Takım İçindeki Çatışmaların Yönetimi

 

Onuncu Bölüm

SATIŞ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

10.1. Satış Performansının Değerlendirilmesi

10.2. Performans Değerlendirme Teknikleri

10.3. Performans Rehberliği Görüşmesi

 

Onbirinci Bölüm

KARAR ALMA VE YETKİ AKTARMA

11.1. Satış Yönetiminde Karar Alma

11.2. Sorumluluk ve Yetki Devri

11.3. Toplam Kalite Yönetimi

 

Onikinci Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

12.1. Satışta Başarı ve Ücret İlişkisi

12.2. Satışta Ücretlendirme Planları

12.3. Satışta Ücretlendirme Yöntemleri

 

Onüçüncü Bölüm

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN KONTROLÜ

13.1. Kontrol Kavramının Tanımlanamsı

13.2. Satış Temsilcilerinin Denetlenmesi

13.3. Kontrol İçin Kullanılan Raporlar

 

Ondördüncü Bölüm

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

Ek A:  SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖRNEĞİ

KAYNAKÇA

YAZAR HAKKINDA

YAZARIN ESERLERİ

DİZİN


İlişkili konuda diğer eserlerimiz:

 

Satış Teknikleri Eğitimi

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Satış Yönetimi Eğitimi

Finansal Yönetim Cilt 1: Sermaye Piyasaları

Finansal Yönetim Cilt 2: Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

Satışçılara Öneriler

İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

İşletme ve Yönetim

Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği

İşyeri Terapisi: İş Yaşamında Kişilik ve Davranış Sorunları

İnsan Hakları ve Felsefe

Kurumsal Yönetim

İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

 

Sosyal bilimler; İşletme, İktisat ve Finans kitaplarımız için buraya tıklayınız.


Üniversite Ders Kitapları, İşletme Kitapları, Bilimsel Kitaplar