Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Prof. Dr. Sudi APAK

Dr. Kamer Hagop TAŞCIYAN ve Muzaffer AKSOY

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-25-0

Türkçe, 2010, 260 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr. 1 hamur kağıt.                                    şimdi satın al


Girişimciler, ülkelerin ekonomik olarak güçlü, sürdürebilir büyüme, istikrarlı bir pazar yapısına sahip olabilmeleri için en önemli unsurlardır. Eskiden girişimcinin en büyük sıkıntılarından birisi olan “sermaye”, artık dünyanın hızla kürselleşmesinden sonra ülkemizde de kolay ulaşılabilinir hale gelmektedir. Teknoloji, haberleşme ve İnternet bunun üzerinde çok önemli etkisi olmuştur.

Kitabımızda girişimciliğin tanımından, türlerinden, tarihinden, dünyada ve Türkiye’deki önemli girişimlerden başlayıp girişimci nasıl olunur? Ekonomik yararları ve sosyal sorumlulukları nelerdir? Girişimcilikte vizyon, misyon, stratejiler nasıl belirlenmelidir? gibi  konular incelemiş daha sonra özellikle yeni girişimde bulunacak veya girişimlerini geliştirecek kişiler için daha güncel, pratikte işlerine yarayacak konulara değinilmiştir. Bunlar girişimci olmanız için hangi kişisel özelliklere sahip olmanız gerekir? Ülkemizde ve dünyada fon, yani sermaye kaynakları nelerdir? Nasıl ulaşılır?, “Melek Yatırımcı” sizin, girişimcinin ilk olarak en çok ihtiyacı olduğu, ortağı, sermaye sağlayacak kişinden uzun ve nasıl ulaşabileceğinden bahsedilmiştir. Ayrıca ülkemizde küçük girişimci için en önemli kaynağın merkezi olan KOSGEB ele alınmıştır.

 Kitabımız hem akademik çevre ve öğrenciler için hem de bizzat girişimciler veya aklında taze fikri olup ben bunu nasıl yaşama geçiririm diye soran girişimci adayları için önemli bir kaynak niteliğindedir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış  ---> www.tdk.com.tr                          şimdi satın al


 

İçindekiler

 

Önsöz

Bölüm 1. Girişimciliğin Tanımı ve Genel Çerçevesi

      1.1. Dünyada Girişimciliğin Gelişim Süreci

      1.2. Türkiye’de Girişimciliğin Gelişim Süreci

      1.3. Girişimcilikle İlgili Kavramlar

             1.3.1. Sermayedar

             1.3.2. İşveren-Patron

             1.3.3. Lider

             1.3.4. Yönetici 

      1.4. Girişimci 

      1.5. Girişimcilerin Temel Özellikleri 

      1.6. Girişimciliğin Önemi 

      1.7. Seçilmiş Girişimcilik Örnekleri

             1.7.1. Coca Cola  

             1.7.2. Adidas  

             1.7.3. Dell Computer

             1.7.4. Hewlett-Packard 

             1.7.5. Red Bull 

             1.7.6. UPS 

             1.7.7. Hallmark 

             1.7.8. Amazon.com 

             1.7.9. Pınar

             1.7.10. Mudo

      1.8. Dünyada ve Türkiye’de Girişimciliğin Rakamsal Boyutu

      1.9. Özet

      1.10. Sorular

 

Bölüm 2. Girişimcilik Türleri

      2.1. Girişimcilik Türleri

             2.1.1. Bağımsız Girişimcilik

             2.1.2. Kadın Girişimciliği

             2.1.3. Akademik Girişimcilik

             2.1.4. İç Girişimcilik

             2.1.5. Sosyal Girişimcilik

             2.1.6 Kurumsal Girişimcilik

             2.1.7. Profesyonel/Yönetici Girişimcilik

2.1.8. Teknik Girişimcilik

2.1.9. Girişimci Girişimciliği

2.1.10. Çevre Girişimciliği

2.1.11. Sanat Girişimciliği

2.1.12. Stratejik Girişimcilik

      2.2. Özet             

      2.3. Sorular

 

Bölüm 3. Girişimcilikte Kişilik ve Kültür

      3.1. Kişilik ve Girişimcilik

             3.1.1. Girişimcilik ve Kişiliğin Araçsallaştırılması

             3.1.2. Kişiliğin Varlıkbilimi

             3.1.3. Kuramsal Pragmatizm

      3.2. Kişilik Hakkındaki Düşünce Ekolleri

             3.2.1. Psikodinamik Yaklaşımlar

             3.2.2. Eğilimsel Yaklaşımlar

             3.2.3. Biyolojik Yaklaşımlar

             3.2.4. Evrimsel Psikoloji Yaklaşımları

             3.2.5. Olgusal Yaklaşımlar 

             3.2.6. Davranışsal Yaklaşımlar

             3.2.7. Sosyal-Bilişsel Öğrenme Yaklaşımları

             3.2.8. Yükleme Temelli Yaklaşımlar

      3.3. Girişimcilik ve Psikometrik Test 

      3.4. Kültür

             3.4.1. Belirsizlikten Kaçınma

             3.4.2. Güç Mesafesi

             3.4.3. Baskın Değerler 

             3.4.4. Bireycilik – Toplumculuk

             3.4.5. Denetim Noktası (Odağı)

      3.5. Kültürün Girişimcilik ile İlişkisi

      3.6. Özet

      3.7. Sorular

                    

Bölüm 4. Bilişsel Girişimcilik ve Karar Verme

      4.1. Biliş Kavramı ve Bilişsel Psikoloji

             4.1.1. Bilişsel Süreçler

             4.1.2. Bilişsel Psikoloji ve Girişimcinin Algılama Süreçleri 

      4.2. Girişimcilik ve Karar Verme

             4.2.1. Karar Vermeyi Açıklayan Teoriler

             4.2.2. Karar Vermede Buluşsal Süreçler

             4.2.3. Girişimcilik Karar Verme Sürecinde Önyargı 

      4.3. Girişimcilik Güveni ve Aşırı Güven

      4.4. Girişimci ve Riske Olan Tepkisi

             4.4.1 Beklenti (Prospect) Teorisi

      4.5. Aile Faktörünün Girişimcinin Bilişsel Gelişimindeki Rolü

      4.6. Özet

      4.7. Sorular

 

Bölüm 5. Girişimcinin Ekonomik Rolü

     5.1. Ekonomi (İktisadi) Teori Tarihinde Girişimcinin Rolü

      5.2. Ekonomi Teorisinde Girişimci

             5.2.1. Neoklasik Ekol

             5.2.2. Schumpeter’in Girişimcilik Fikri

             5.2.3. Girişimciliğin Diğer Ekonomik Yaklaşımlarca Açıklanması

      5.3. Girişimciliğin Sosyo-Ekonomik Süreçteki Rolü

      5.4. Özet

      5.5. Sorular

 

Bölüm 6. Girişimcilikte Başarı, Paydaşlar ve Sosyal Sorumluluk

      6.1. Girişimcilikte Başarı

      6.2. Yeni Bir Girişim İçin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

      6.3. Başarı Nasıl Ölçülür? Hedefler Nasıl Konur?

      6.4. Başarı ve Sosyal Sorumluluk

             6.4.1. Paydaş Teorisi

      6.5. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Seviyeleri               

           6.5.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve İçeriği

      6.6. Özet 

      6.7. Sorular

 

Bölüm 7. Girişimcilikte Vizyon, Misyon, Amaç ve Strateji

      7.1. Girişimcilik Vizyonu Nedir?  

7.1.1. Vizyonun Önemi 

7.1.2. Vizyonun Özellikleri 

7.1.3. Vizyon Geliştirme ve Şekillendirme

7.1.4. Vizyon Kaybı 

7.1.5. Vizyonun Paylaşılması ve İletilmesi

      7.2. Girişimcilikte Misyon Nedir? 

      7.3. Girişimcilikte Amaç Nedir?

      7.4. Girişimcilikte Strateji Nedir?

      7.5. Vizyon, Misyon, Amaç ve Strateji İlişkisi

      7.6. Özet

      7.7. Sorular

 

Bölüm 8. Girişimci Organizasyon

      8.1 Organizasyon Kavramı

8.1.1. Eylem Koordinatörü Olarak Organizasyon

8.1.2. Bağımsız Temsilci Olarak Organizasyon

8.1.3. Sözleşmeler Ağı Olarak Organizasyon

8.1.4. Kaynak Derlemesi Olarak Organizasyon

8.1.5. Sistem Olarak Organizasyon

8.1.6. Bilgi İşlemci Olarak Organizasyon

      8.2. Organizasyon ve Kaynakların Kontrolü

      8.3. Piyasalar ve Hiyerarşiler

      8.4. Ağlar

      8.5. Geniş Organizasyon ve Sanal Organizasyon

      8.6. Özet

      8.7. Sorular

 

Bölüm 9. Girişimci Olmak İçin Gerekli Olan Yetenek, Kalite ve Fon Kaynakları       

      9.1. Girişimcilikte Gerekli Olan Yetenekler ve Kaliteler

9.1.1. Girişimcinin Özgeçmişi

9.1.2. Eksiklerinizi Görmek ve Eksikleri Tamamlamak

9.1.3. İşletme Planı Hazırlamak ve Yazmak İçin İzlenecek Adımlar

9.1.4. İş Planının Öğeleri

      9.2. Fon Kaynakları

9.2.1. Dış Finansal Kaynaklar –Borç Finansmanı

9.2.2. Sermaye Kaynakları

      9.3. Özet

      9.4. Sorular

 

Bölüm 10. Türkiye’de Girişimcilere ve Kobi’lere Sağlanan Destekler

      10.1. Türkiye’de Girişimci Adaylarına ve KOBİ’lere Destek Sağlayan Yabancı

      Kuruluşlar

10.1.1. Avrupa Yatırım Bankası

10.1.2. Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM)

10.1.3. Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

10.1.4. Dünya KOBİ Destekleme Derneği (WASME)

10.1.5. Avrupa KOBİ Destekleme Derneği (UEAPME)

10.1.6. Uluslararası KOBİ Ağı (INSME)

10.1.7. EUREKA (Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı)

10.2. Türkiye’de Girişimci Adaylarına ve KOBİ’lere Destek Sağlayan Türk Menşeli

         Kuruluşlar

10.2.1. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi)

      10.2.1.1. Genel Destek Programı 

      10.2.1.2. Girişimcilik Destek Programı

      10.2.1.3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

      10.2.1.4. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

      10.2.1.5. Tematik Proje Destek Programı 

      10.2.1.6.  KOBİ Proje Destek Programı 

      10.2.1.7. Kredi Faiz Desteği

            10.2.1.7.1.  100 000 KOBİ Kredi Faiz Desteği 

            10.2.1.7.2. Acil Kredi Faiz Desteği 

            10.2.1.7.3.  GAP Bölgesi KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi 

10.2.2. Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK)

10.2.3. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

      10.2.3.1. Ar-Ge Proje Destekleri

10.2.3.1.1. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

10.2.3.1.2. Ticarileştirme Projeleri Desteği

10.2.3.1.3. İleri Teknoloji Projeleri Desteği

10.2.3.2. Çevre Projeleri Desteği

10.2.3.3. Stratejik Odak Konuları Projeleri

10.2.4. Teknoloji Yatırım AŞ

10.2.5. İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (IVCI)

10.2.6. Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma AŞ (KGF)

10.2.7. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM)

10.2.8. GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GAP-GİDEM)

10.2.9. Türkiye İş Kurumu

      10.3. Özet

      10.4. Sorular

Kaynakça

Dizin


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları